Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Protestantse Gemeente Rutten (Januari 2019)

­­­—-VERKLARING PROTESTANTSE GEMEENTE RUTTEN—————————————-

De Protestantse Gemeente Rutten respecteert en beschermt uw privacy en de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij op hoofdlijnen uit hoe wij dat doen, voor een complete beschrijving verwijzen wij u naar de formele Privacyverklaring Protestantse Gemeente Rutten.

Als geloofsgemeenschap zijn we geroepen tot het vormen van een gemeenschap, omzien naar elkaar en naar de wereld. Iedereen, ook zij die geen lid zijn, mogen daarbij meedoen.

Om onze taak als kerkelijke gemeente te kunnen uitvoeren (ook kerkordelijk) verzamelen wij persoonsgegevens, gebruiken en bewaren deze. Naast de AVG zijn wij ook gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels, waarin onder meer beschreven staat dat dat een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht is.

Wij verzamelen geen (persoons-) gegevens via onze website en maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Ten behoeve van de ledenadministratie hebben wij beschikking over de volgende persoonsgegevens: naam, doopnamen, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, data van geboorte/doop/trouwen/belijdenis en (uw bankrekeningnummer) (IBAN).

Deze gegevens tezamen met de ingangsdatum en/of beëindigingsdatum van uw lidmaatschap en inschrijfdatum in onze gemeente, worden door ons binnen een programma van de Protestantste Kerk Nederland verwerkt in een speciaal beveiligd softwarepakket.

Wij verwerken verder geen bijzondere persoonsgegevens. Wij gebruiken de persoonsgegevens om uitvoering te geven aan het vormen van een actieve geloofsgemeenschap en de daarbij behorende activiteiten.

Binnen onze gemeenschap worden gegevens van gemeenteleden gebruikt om te kunnen omzien naar elkaar bij bijvoorbeeld ziekte, rouwen, trouwen en vieren. Hiervoor wordt bij gebruik steeds mondeling goedkeuring verkregen.

Alleen de ledenadministratie en kerkenraadsleden hebben toegang tot de ledenadministratie en de daarin geregistreerde persoonsgegevens. Andere vrijwilligers/functionarissen met een speciale (bezoek)opdracht hebben alleen gegevens van die mensen/doelgroepen die voor hen relevant zijn. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden en in ieder geval niet zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht of dit kerkordelijk is beschreven.

Na beëindiging van het lidmaatschap of verhuizing, bewaren wij uw gegevens nog gedurende één jaar. Hierna worden uw gegevens definitief uit onze ledenadministratie verwijderd.

Voor het inzien of wijzigen van uw persoonsgegevens in onze administratie kunt u een e-mail sturen aan scribapknrutten@hotmail.com  t.a.v. de scriba van de Protestantse Gemeente Rutten.

Af en toe worden er foto’s gemaakt van activiteiten die binnen onze kerkgemeenschap plaats vinden. We letten erop dat personen niet direct herkenbaar zijn als deze geplaatst worden op de website  http://www.pknrutten.nl/. Indien personen met naam duidelijk herkenbaar zijn, vragen wij vooraf schriftelijk toestemming.

Een uitgebreide versie van de privacyverklaring kunt u opvragen bij de scriba, ook voor vragen, klachten en opmerkingen over kunt u zich wenden tot de scriba: scribapknrutten@hotmail.com